درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
15 آوریل 2018
1032

ظاهر و باطن…

شت این ظاهر سفید، درونی سیاه نهفته است
پوشش هایمان را جدی بگیریم!
پوشش ها فریب مان ندهند.

شت این ظاهر سفید، درونی سیاه نهفته است
پوشش هایمان را جدی بگیریم!
پوشش ها فریب مان ندهند.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید