درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
10 مارس 2018
1235

ما وسیله و کالا نیستیم!

زنان و دختران غربی به خیابان می آیند که بگویند: ما وسیله و کالا نیستیم!
چون زن در تفکر لیبرالی چیزی جز کالا نیست. برخی دختران سرزمینمان ایران، تازه مسیری را انتخاب و شروع کرده اند که اکنون غرب در انتهای آن به بن بست خورده است

زنان و دختران غرب امروز به خیابان می‌آیند و فریاد میزنند:
ما وسیله و کالا نیستیمغرب انتهای دردناک مسیری‌ست که برخی از زنان ایرانی تازه آن را انتخاب و شروع کرده‌اند

زنان و دختران غربی به خیابان می آیند که بگویند:ما وسیله و کالا نیستیم!
چون زن در تفکر لیبرالی چیزی جز کالا نیست. برخی دختران سرزمینمان ایران، تازه مسیری را انتخاب و شروع کرده اند که اکنون غرب در انتهای آن به بن بست خورده است

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید