درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
21 می 2018
2536

۲) بار خدا بر زمین نمی ماند …

میدان خالی نخواهد ماند.

میدان خالی نخواهد ماند.

این نکته را هم به شما بگویم که اگر خدایی ناکرده همگیتان یک وقت بگوئید:«ما میخواهیم این کار و فعالیت و حضور را ببوسیم و کنار برویم.» عقیده ندارم که این میدان خالی خواهد ماند؛ نه. عقیده ی من این است که بار خدا، زمین نمی ماند .

این نکته را هم به شما بگویم که اگر خدایی ناکرده همگیتان یک وقت بگوئید:«ما میخواهیم این کار و فعالیت و حضور را ببوسیم و کنار برویم.» عقیده ندارم که این میدان خالی خواهد ماند؛ نه. عقیده ی من این است که بار خدا، زمین نمی ماند .

منبع: روضه نیوز

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید