درحـال ذخـیره سـازی...

پرسش نامه «د» شرکت کنندگان در طرح سه پرسش

بخش اول
بخش دوم

وضعیت حضور در طرح :

پوشش آغاز طرح :

پوشش فعلی :

آیا گمان میکنید این دانش آموز در معرض خطر های رسانه های ناپاک قرار دارد(مانند ماهواره و ...)؟:

بخش سوم

پوشش :

بخش چهارم
بخش پنجم

نوع همکاری با طرح :