درحـال ذخـیره سـازی...

عـضـویـت

اینجانب که به عنوان عضو طرح ناظر در جهت حفظ امنیت اخالقی و اجتماعی جامعه اسالمی و جلو گیری از مفاسد اجتماعی با انگیزه عمل به فریضه الهی امربه معروف و نهی از منکر افتخار همکاری و مشارکت در اجرای آن با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران را دارم با توجه به آشنایی دقیق با اهداف طرح متعهد به رعایت اصول زیر میباشم : - با آگاهی کامل از اهداف طرح تمام کوشش خود را برای اجرای صحیح مفاد آن به کار خواهم گرفت . - گزارش را صرفا بر اساس مشاهدات شخصی و با اطمینان کامل تنظیم نموده و از ارسال گزارش خالف واقع جدا پرهیز نمایم. - در تنظیم و ارسال پیامک موارد قانونی و شرعی را همواره رعایت نمایم. - از واگذاری این اختیارات به هر شکل به دیگران اجتناب نمایم. - در تهیه و ارسال گزارش به صورت غیر محسوس عمل نمایم. - از دخالت در وظایف نیروی انتظامی و هرگونه اعمال قدرت نسبت به متخلفین )خارج از چهارچوب طرح( خودداری نمایم. - پیامک ها )حاوی گزارش( را به صورت روزانه و در صورت امکان لحظه ای به سر شماره تعیین شده ارسال کرده و از انعکاس آن به مبادی غیر ذی ربط اجتناب نمایم.