درحـال ذخـیره سـازی...

تعهدنامه

خدای تبارک و تعالی میفرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات به آنها دادیم، آیات به آنها دادیم، میزان برایشان
دادیم و فرستادیم لِیَقوُمَ الن َاسُ بِالْقِسْطِ؛ غایت این است که مردم قیام به قسط بکنند. )صحیفه امام جلد ۱۵ ص۲۱۳)
اگر قرار است سیستمی برای کشف فساد ایجاد کنیم که فساد در آن نفوذ نکند تنها راهش ایجاد سیستمی
مردمی است وگرنه اگر کشف فساد را تنها به واحد های نظارتی بسپاریم احتمال اینکه فساد در این واحد ها
به وجود بیاید و کارایی خود را از دست بدهد وجود دارد.
تعهد نامه
اینجانب که به عنوان عضو طرح ناظر در جهت حفظ امنیت اخالقی و اجتماعی جامعه اسالمی و جلو گیری از
مفاسد اجتماعی با انگیزه عمل به فریضه الهی امربه معروف و نهی از منکر افتخار همکاری و مشارکت در اجرای
آن با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران را دارم با توجه به آشنایی دقیق با اهداف طرح متعهد به
رعایت اصول زیر میباشم :
– با آگاهی کامل از اهداف طرح تمام کوشش خود را برای اجرای صحیح مفاد آن به کار خواهم گرفت .
– گزارش را صرفا بر اساس مشاهدات شخصی و با اطمینان کامل تنظیم نموده و از ارسال گزارش خالف واقع
جدا پرهیز نمایم.
– در تنظیم و ارسال پیامک موارد قانونی و شرعی را همواره رعایت نمایم.
– از واگذاری این اختیارات به هر شکل به دیگران اجتناب نمایم.
– در تهیه و ارسال گزارش به صورت غیر محسوس عمل نمایم.
– از دخالت در وظایف نیروی انتظامی و هرگونه اعمال قدرت نسبت به متخلفین )خارج از چهارچوب طرح(
خودداری نمایم.
– پیامک ها )حاوی گزارش( را به صورت روزانه و در صورت امکان لحظه ای به سر شماره تعیین شده ارسال
کرده و از انعکاس آن به مبادی غیر ذی ربط اجتناب نمایم.
موارد فوق را به دقت و به طور کامل مطالعه نمودم و با التزام به رعایت آنها مراتب آمادگی خود را برای
همکاری با ستاد امر به معروف و نهی از منکر ابراز می نمایم.