درحـال ذخـیره سـازی...
خانه » انتشار رایحه »

بر اساس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر وبگاه‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻮاره، اﻣﺮوز ﺣﺪود ۳۷۰ ﻣﺎﻫﻮاره در ﺟﻬﺎن فعالیت می‌ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻮاره، اﻣﻮاج ﺣﺪود ۱۲۰۰۰ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ را پشتیبانی می‌ﻛﻨﻨﺪ

دکتر عباسی : اینترنت یک سازمان نظامیست که توسط وزارت دفاع آمریکا بوجود آمد… وزارت دفاع آمریکا سازمانی دارد بنام آژانس امنیت ملی (NSA ) که اینترنت جهانی را کنترل می کند… و در ایران این پدیده امنیتی و کاملا نظامی در دست وزارت ارتباطات است که توسط مهندسین و کارمندهای معمولی اداره می شود…

سوال دختر روس از مردم ایران!
نبود سواد رسانه‌ای و دروغ‌های تلگرامی آبرو و حیثت‌مون رو در مجامع بین المللی برده 😐

عتراف مهم کارشناس شبکه من ‌و تو manoto: جمهوری اسلامی ۲ عنصر دارد #ولایت_فقیه”>#ولایت_فقیه و #حجاب! امروز اگر زنان دربحث حجاب، نظام را وادار به عقب نشینی کنند فردا به اصل ولایت فقیه میرسند که فروپاشی نظام را درپی دارد @www.21et.ir چقدر یک متر پارچه برای آنان مهم و‌خطرناک است و صدالبته برایشان غیرقابل تحمل. […]