درحـال ذخـیره سـازی...

اگر در خانه یک بوته گل مجمدی وجود دارد ، شما دارای یک معدن ناشناخته ی ایجاد محبت و دوستی هستید و احتمالا خودتان خبر ندارید! مبالغ جزیی ته جیب شما، یک معدن اورانیوم است که می‌توانید با خرید هدیه های کوچک آن را غنی سازی کنید و دوستی استخراج کنید! هدیه دادن برای یک […]

علیرضا پناهیان:
مگر حجاب عقلانیست؟

نه به حجاب اجباری در دانشگاه تورنتوی کانادا!

شاید ما بدجوری دین را تعریف کردیم…