درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
262

ظاهر و باطن…

شت این ظاهر سفید، درونی سیاه نهفته است
پوشش هایمان را جدی بگیریم!
پوشش ها فریب مان ندهند.

شت این ظاهر سفید، درونی سیاه نهفته است
پوشش هایمان را جدی بگیریم!
پوشش ها فریب مان ندهند.

نظرات

پاسخی بگذارید