درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
16 می 2018
1218

شیطان

مردی صبح زود از خواب بیدار شدتا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند لباس پوشید راهی خانه خدا شد در راه مسجد مرد زمین خورد و لباس هایش کثیف شد. او بلند شد خودش را پاک کرد و به خانه برگشت مرد لباس هایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد. در […]

مردی صبح زود از خواب بیدار شدتا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند لباس پوشید راهی خانه خدا شد در راه مسجد مرد زمین خورد و لباس هایش کثیف شد. او بلند شد خودش را پاک کرد و به خانه برگشت مرد لباس هایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد. در […]

مردی صبح زود از خواب بیدار شدتا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند
لباس پوشید راهی خانه خدا شد در راه مسجد مرد زمین خورد و لباس هایش کثیف شد.
او بلند شد خودش را پاک کرد و به خانه برگشت
مرد لباس هایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد.
در راه مسجد و در همان نقطه مجددا زمین خورد!
او دوباره بلند شد خودش را پاک کرد و به خانه برگشت
یک بار دیگر لباس هایش را عوض کرد و راهی خانه خدا شد
در راه مسجد با مردی که چراغ در دست داشت برخورد کرد و نامش را پرسید
مرد پاسخ داد:
من دیدم شما در راه مسجد دو بار به زمین افتادید از این رو چراغ آوردم تا بتوانم راهتان را روشن کنم. مرد اول از او به طور فراوان تشکر کرد و هر دو راهشان را به طرف مسجد ادامه دادند.

همین که به مسجد رسیدند مرد اول از مرد چراغ به دست درخواست کرد تا به مسجد وارد شود
و با او نماز بخواند.
مرد دوم از رفتن به مسجد خودداری کرد مرد اول درخواستش را دو بار دیگر تکرار کرد و مجددا همان جواب را شنید.
مرد اول سوال کرد چرا او نمی خواهد وارد مسجد شود و نماز بخواند مرد دوم پاسخ داد:
(من شیطان هستم)
مرد ابتدا با شنیدن این جواب جا خورد شیطان در ادامه توضیح داد:
من شما را در راه مسجد دیدم و این من بودم که باعث زمین خوردن شما شدم وقتی شما به خانه رفتید
خودتان را تمیز کردید و به راهتان به مسجد برگشتید ، خدا همه گناهان شما را بخشید.
من برای بار دوم باعث زمین خوردن شما شدم و حتی آن هم شما را تشویق به ماندن در خانه نکرد
بلکه بیشتر از پیش به راه مسجد برگشتید. به خاطر آن، خدا همه گناهان افراد خانواده ات را بخشید.
من ترسیدم اگر یک بار دیگر باعث زمین خوردنتان شوم خداوند گناهان افراد دهکده تان را خواهد بخشید بنابر این من سالم رسیدن شما را به
خانه خدا مطمئن ساختم.

نظرات

پاسخی بگذارید