درحـال ذخـیره سـازی...
گروه
26 می 2018
923

همسر بیل گیتس: سریع‌ترین کاهش نرخ باروری در تاریخ مربوط به زنان ایران است.

همسر بیل گیتس: سریع‌ترین کاهش نرخ باروری در تاریخ مربوط به زنان ایران است. از متوسط ۶.۵ فرزند به متوسط ۱.۶ فرزند طی ۴ دهه. حتی کمتر از زنان آمریکا با متوسط ۱.۹ فرزند!!

همسر بیل گیتس: سریع‌ترین کاهش نرخ باروری در تاریخ مربوط به زنان ایران است. از متوسط ۶.۵ فرزند به متوسط ۱.۶ فرزند طی ۴ دهه. حتی کمتر از زنان آمریکا با متوسط ۱.۹ فرزند!!

نظرات

پاسخی بگذارید